รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) จำนวน 2 ห้อง จำนวน 72 คน
 • ห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) จำนวน 2 ห้อง จำนวน 60 คน
 • ห้องเรียนพิเศษทางวิชาการด้านภาษาจีน (CHP) จำนวน 1 ห้อง จำนวน 36 คน

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ขั้นตอนในการสมัคร

การสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์

 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คลิกแจ้งความจำนง
 2. แนบหลักฐานการสมัคร ต้องเป็นไฟล์ภาพเท่านั้น
  • หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่ แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
  • หลักฐานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   * ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
   * ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (CHP)
   ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
   * ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)
   ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ไฟล์รูปชุดเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 นิ้ว
 3. ตรวจสอบสถานะการสมัคร โดยใส่เลขประจำตัวประชาชน
 4. หลังจากนั้น 1-2 วัน ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และนำมาสอบในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565

การสมัครสอบด้วยตนเอง

 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คลิกแจ้งความจำนง
 2. หลักฐานการสมัคร
  • ใบแจ้งความจำนง
  • หลักฐานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   * ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
   * ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (CHP)
   ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
   * ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)
   ผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • รูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. รับบัตรประจำตัวสอบ และนำมาสอบในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565

ปฏิทินการรับนักเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

 1. แจ้งความจำนง 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2565
 2. รับสมัคร 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565
 3. สอบ 6 มีนาคม 2565
 4. ประกาศผลสอบ 8 มีนาคม 2565
 5. รายงานตัว 8 มีนาคม 2565
 6. มอบตัว 12 มีนาคม 2565
 7. เวลารับสมัคร 8.30-16.30 น.

your IP: 44.221.70.232

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2565

กลุ่มบริหารวิชาการ โทรศัพท์ 02 993 2353 ต่อ 106 , 02 569 1703