รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2567

 1. ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) 1 ห้อง จำนวน 36 คน
  คุณสมบัติของนักเรียน:
  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย ป.4-5 ดังนี้
  • ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. ห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) จำนวน 2 ห้อง จำนวน 60 คน
  คุณสมบัติของนักเรียน:
  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย ป.4-5 ดังนี้
  • ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ห้องเรียนพิเศษทางวิชาการด้านภาษาจีน (CHP) 1 ห้อง จำนวน 36 คน
  คุณสมบัติของนักเรียน:
  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย ป.4-5 ดังนี้
  • ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน https://entiepm1.nmrsw2.ac.th
 2. เตรียมหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
 3. หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 4. เตรียมรูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 5. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนนำเอกสารข้อ1-4 ยื่นสมัครที่โรงเรียน

ปฏิทินการรับนักเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

 1. แจ้งความจำนง 1 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 2. รับสมัคร 10 - 14 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2567 เวลา 8.30-16.30 น.
 3. สอบ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 4. ประกาศผลสอบ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 5. รายงานตัว 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 6. มอบตัว 3 มีนาคม พ.ศ. 2567
ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อ
ตรวจสอบสถานะและพิมพ์ใบแจ้งความจำนง

your IP: 3.230.143.213
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบห้องเรียนพิเศษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

คลิกเลือกแผนการเรียนที่ต้องการดูห้องสอบ

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบห้องเรียนพิเศษทางวิชาการดานภาษาจีน (CHP)